Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 9 Days 4 Hours 2 Minutes 38 Seconds
Memòria lliure del sistema 21.81GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b111)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 16:49:44 24/01/2021.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
25/01/2021 12:24
Weather-Display realtime Actual 0:00:01 25/01/2021 12:24
Weather-Display FTP Actual 0:04:42 25/01/2021 12:20
Weather-Display weather data Actual 0:04:48 25/01/2021 12:20