Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 76 Days 7 Hours 10 Minutes 51 Seconds
Memòria lliure del sistema 5.38GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b131)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 10:01:35 17/06/2024.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
18/07/2024 23:23
Weather-Display realtime Actual 0:00:08 18/07/2024 23:22
Weather-Display FTP NO actualitzat 1:52:55 > 0:05:15
18/07/2024 21:30
Weather-Display weather data NO actualitzat 1:53:04 > 0:05:15
18/07/2024 21:30