Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 1 Days 0 Hours 27 Minutes 3 Seconds
Memòria lliure del sistema 23.17GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b131)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 4:43:06 30/11/2021.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
01/12/2021 05:28
Weather-Display realtime Actual 0:00:10 01/12/2021 05:28
Weather-Display FTP NO actualitzat 0:15:59 > 0:05:15
01/12/2021 05:12
Weather-Display weather data NO actualitzat 0:18:46 > 0:05:15
01/12/2021 05:10