Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 36 Days 20 Hours 24 Minutes 45 Seconds
Memòria lliure del sistema 3.14GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b131)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 12:20:17 21/04/2023.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
28/05/2023 12:59
Weather-Display realtime Actual 0:00:01 28/05/2023 12:59
Weather-Display FTP NO actualitzat 4:14:20 > 0:05:15
28/05/2023 08:45
Weather-Display weather data NO actualitzat 4:14:28 > 0:05:15
28/05/2023 08:45