Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 13 Days 4 Hours 6 Minutes 11 Seconds
Memòria lliure del sistema 15.17GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b131)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 21:03:57 27/11/2023.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
11/12/2023 01:27
Weather-Display realtime Actual 0:00:01 11/12/2023 01:27
Weather-Display FTP NO actualitzat 0:17:15 > 0:05:15
11/12/2023 01:10
Weather-Display weather data NO actualitzat 0:17:22 > 0:05:15
11/12/2023 01:10