Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 15 Days 2 Hours 24 Minutes 31 Seconds
Memòria lliure del sistema 22.63GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b111)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 11:31:49 08/10/2020.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
22/10/2020 17:54
Weather-Display realtime Actual 0:00:07 22/10/2020 17:54
Weather-Display FTP Actual 0:00:34 22/10/2020 17:54
Weather-Display weather data Actual 0:00:-19 22/10/2020 17:55